Jak działa ubezpieczenie samochodowe Generali?

Firma ubezpieczeniowa Generali przejmie odszkodowanie dla poszkodowanych w przypadku, gdy użytkownik wyrządzi szkodę życiu, zdrowiu lub mieniu osób trzecich, prowadząc samochód:

* w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego można w każdej chwili zasięgnąć porady specjalisty całodobowej centrali wysyłkowej;
* poszkodowani lub ich przedstawiciele prawni mogą złożyć wypełnione zawiadomienie o wypadku i komplet dokumentów o odszkodowaniu w dowolnym biurze firmy;
* oszacowanie wartości szkód odbywa się na podstawie badania uszkodzonych pojazdów przez eksperta;
* płatności ubezpieczeniowe są naliczane na podstawie wyników badania.

Dlaczego potrzebna jest polisa Generali?

Zgodnie z prawem właściciele pojazdów są zobowiązani do ubezpieczenia ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej podczas korzystania z pojazdu. Obowiązkowa polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomoże Ci rozwiązać konflikty na drodze i wypłacić odszkodowanie uczestnikom ruchu, którzy ucierpieli w wypadku. Suma ubezpieczenia, w granicach której ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia każdego zdarzenia ubezpieczeniowego (niezależnie od ich liczby w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia obowiązkowego) zobowiązuje się do zwrotu poszkodowanym wyrządzonej szkody, wynosi:

zadośćuczynienie za szkody wyrządzone życiu i zdrowiu każdego poszkodowanego;
zadośćuczynienie za szkody wyrządzone mieniu każdego pokrzywdzonego.

Co to jest E-Generali?

E-Generali umożliwia zakup polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie elektronicznej. Nie musisz iść do biura firmy ubezpieczeniowej, aby zarejestrować polisę-polisa jest wydawana na oficjalnej stronie ubezpieczyciela. Po opłaceniu polisy ubezpieczający otrzymuje polisę elektroniczną podpisaną wzmocnionym kwalifikowanym podpisem ubezpieczyciela, którego Wydruk należy zabrać ze sobą i w razie potrzeby przedstawić funkcjonariuszom policji.

Ubezpieczenie nie obejmuje i nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego, Jeżeli zdarzenie mające cechy zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpiło wskutek:

* wyrządzenia szkody w korzystaniu z innego pojazdu niż ten określony w umowie ubezpieczenia obowiązkowego;
* wyrządzenia szkody moralnej lub powstania obowiązku zwrotu utraconych korzyści;
* wyrządzenia szkody podczas korzystania z pojazdów podczas zawodów, testów lub jazdy szkoleniowej w wyznaczonych do tego miejscach;
* zanieczyszczenia środowiska;
* spowodowania szkody na przewożonym ładunku, jeżeli ryzyko takiej odpowiedzialności podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Ustawą o odpowiednim rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia;
* wyrządzenia szkody życiu lub zdrowiu pracowników w wykonywaniu przez nich obowiązków pracowniczych, jeżeli szkoda ta podlega zwrotowi na podstawie ustawy o odpowiednim rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia lub obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.